Novetats del Decret 30/2015 sobre mesures d’autoprotecció

El passat dia 5 d’abril va entrar en vigor el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Aquesta normativa deroga el Decret 82/2010, de 29 de juny, que era el que fins ara marcava aquestes obligacions en l’àmbit de l’autoprotecció. I ho ve a fer amb l’objectiu de simplificar-ne alguns continguts, revisar-ne certs aspectes i millorar-ne el procediment de tramitació.

Resumint, els principals canvis que incorpora el Decret 30/2015 respecte el Decret 82/2010 són els següents:

Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció

El catàleg es redueix significativament, adequant-lo a aquelles activitats i centres en què la realització del Pla d’Autoprotecció (PAU) s’entén imprescindible. Per tant, ara hi haurà menys empreses que necessitaran disposar de forma obligatòria d’aquest element.

A part, s’ha simplificat l’estructura d’aquest catàleg (per exemple, eliminant la distinció entre les activitats amb reglamentació específica o sense, o fent que aquelles activitats o centres que s’incloïen en el catàleg en funció de l’ocupació abracin un criteri més genèric).

Les activitats o centres queden englobades en dos grups:

 • activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya (Annex I, Epígraf A)
 • activitats i centres d’interès per a la protecció civil local (Annex I, Epígraf B)

Respecte el segon grup, s’estableix que els mateixos municipis puguin regular les activitats i centres que siguin del seu interès de conformitat amb el seu àmbit competencial

Contingut mínim d’un Pla d’Autoprotecció

L’Annex II del Decret 30/2015, que és on s’especifica el contingut mínim del qual ha de disposar un PAU, difereix molt poc respecte el del Decret 82/2010.

Les principals modificacions són:

 • s’introdueix el punt 1.6.2.1, Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses
 • el punt 1.6.5 de la Part 1 (Índex del PAU de les activitats que es consideren d’interès per a la protecció civil de Catalunya) i el punt 1.6.4 de la Part 2 (Índex del PAU de les activitats que es consideren d’interès per a la protecció civil local), Descripció o identificació de les condicions d’evacuació
 • el punt 1.6.8, Elements vulnerables
 • reorganització general del Document 4
Implantació i revisions del Pla d’Autoprotecció

El Pla ha d’ésser ara necessàriament implantat durant el primer any, i cal elaborar un informe d’aquest procés d’implantació abans del segon any.

Es manté l’elaboració de l’informe quadriennal de descripció de les actuacions de manteniment del Pla.

Aquests informes elaborats han de mantenir-se a disposició de l’Administració competent, que podrà requerir-los (s’elimina però l’obligació de trametre’l mitjançant la plataforma Hermes que marcava el Decret 82/2010).

Roman igual la necessitat de revisar el PAU als 4 anys, llevat de les instal·lacions SEVESO que la presentaran als 3 anys (segons normativa sectorial específica)

Interfase de plans d’emergència i procediments de comunicació Segons el nou decret, la comunicació telefònica immediata al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya no és requerida en aquells supòsits que el Pla d’Autoprotecció s’apliqui de forma preventiva davant d’una contingència interna o externa o no es requereixi ajuda externa
Simulacres i procediments de comunicació

S’estableixen canvis en els terminis de comunicació de simulacres i demanda d’equips externs:

 • pels simulacres que han de realitzar-se amb la participació de mitjans propis, desapareix el termini de comunicació de la realització del simulacre amb un mínim de 10 dies hàbils d’antelació. Ara només hauran de comunicar-se a l’Administració competent amb una antelació mínima de 15 dies hàbils si poden provocar trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya o al CECAT
 • pels simulacres que han de realitzar-se amb la participació de mitjans aliens, desapareixen els terminis d’1-4 mesos per sol·licitar aquests mitjans externs. A partir d’ara caldrà comptar amb l’acceptació prèvia a l’efecte de coordinar-s’hi.

Ara s’introdueix obertament la possibilitat que el simulacre a realitzar sigui de despatx.

A més, l’informe posterior al simulacre que calia realitzar i trametre a l’Administració a través del registre electrònic Hermes, ara esdevé un informe d’autoavaluació que cal mantenir a disposició de l’Administració

Procediment

Ara no cal comunicar l’afectació de l’activitat com a pas inicial, sinó que el procediment s’inicia presentant el PAU a l’organisme competent.

Es diferencia el procediment administratiu per a 4 tipologies d’activitat:

 • activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya: Han de trametre el PAU en un termini de 6 mesos des de l’inici de l’activitat
 • activitats de caràcter temporal d’interès per a la protecció civil de Catalunya: Han de trametre el PAU en el termini d’un mes anterior a l’inici de l’activitat
 • activitats i centres d’interès per a la protecció civil local: Han de trametre el PAU en un període de 6 mesos des de l’inici de l’activitat
 • activitats de caràcter temporal d’interès per a la protecció civil local: Han de trametre el PAU en el termini d’un mes anterior a l’inici de l’activitat
Personal tècnic competent per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció

S’estableix que per exercir com a personal tècnic competent cal disposar de titulació universitària i haver superat un curs de formació. S’elimina per tant la via de l’examen lliure.

També s’exposa que es pot suspendre temporalment (per un termini màxim de 6 mesos) l’autorització per actuar com a tècnic competent en aquells casos que aquest elabori Plans d’Autoprotecció que no s’ajustin als requisits exigits o bé realitzi actuacions irregulars, mancades de rigor o professionalitat

Mitjans d’autoprotecció

Es simplifiquen els criteris que marquen els mitjans d’autoprotecció mínims (especificats a l’Annex III del decret):

 • Dispositius de vigilància: s’estableixen criteris únicament per les activitats de l’Annex A, que s’han de dotar de personal o medis tecnològics suficients per identificar les emergències i garantir-ne l’avís als serveis públics.

Es fa una especial atenció a les recomanacions per a les instal·lacions amb elevada afluència de públic (< 2000 persones), les instal·lacions SEVESO amb una àrea d’intervenció igual o superior a 500 m., i les centrals nuclears

 • Mitjans sanitaris: exposició més clara i menys segmentada dels medis dels que han de disposar els diversos tipus de centres, tant pel que fa a mitjans personals o materials.

Es fa molt d’èmfasi a la necessitat d’instal·lar aparells de DEA (d’acord amb el que estableix el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores).

 • Mitjans d’intervenció: les activitats o centres inclosos a l’Annex I s’han de dotar dels mitjans materials i els equips humans propis o aliens suficients per plantejar una resposta adequada a les situacions d’emergència.

Es diferencien els nivells dels equips d’intervenció en EPI (Equip de Primera Intervenció), ESI (Equip de Segona Intervenció) i ETI (Equip de Tercera Intervenció). Han de dotar-se d’aquest últim tipus les activitats la normativa sectorial o específica de les quals ho especifiqui i alguns centres o activitats de l’Annex I Epígraf A (establiments de nivell alt SEVESO, la zona d’intervenció dels quals sigui superior a 500 m.; ports d’interès general; aeroports, i centrals nuclears).

Hi ha un temps d’adaptació d’un any com a màxim des de la publicació del Decret 30/2015 per la implantació d’aquestes mesures descrites a l’Annex III

Per qualsevol dubte, quedem a la seva disposició. Consulti’ns sense cap compromís.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies