Adaptació a la nova ISO 9001:2015

Actualment les empreses amb la versió anterior de la norma ISO 9001 (ISO 9001:2008) estan preparant o realitzant ja el traspàs a la nova versió (ISO 9001:2015).

Per donar unes pinzellades de les modificacions a executar esperem que els serveixi aquest resum, ordenat segons els punts de la nova norma:

PUNT ISO 9001:2015

PUNT ISO 9001:2008 RELATIU

MODIFICACIONS

0. Introducció

0. Introducció

Explicació de l’estructura d’Alt Nivell (HLS) –que facilita la integració, augmenta l’alineament amb altres normes ISO, i és compatible amb el model PDCA i la gestió per processos- i el pensament basat en riscos

1. Abast i camp d’aplicació 1.1. Generalitats

Les exclusions s’han traslladat en la nova versió al punt 4.3

2. Referències normatives 2. Referències normatives
3. Termes i definicions 3. Termes i definicions
4. Context de l’organització 4. Sistema de gestió de Qualitat
4.1. Comprensió de l’organització i del seu context 4. Sistema de gestió de Qualitat

Observació més detallada dels factors que poden afectar l’organització.

Una de les millors formes és mitjançant una anàlisi DAFO (Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats)

4.2. Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades 4. Sistema de gestió de Qualitat

Observació de les parts interessades i dels seus requeriments

4.3. Determinació de l’abast del sistema de gestió de la qualitat 1.2. Aplicació / 4.2.2. Manual de Qualitat

Ara l’abast no va referit a punts de la norma, sinó a productes/serveis realitzats

4.4. Sistema de gestió de la qualitat i dels seus processos 4. Sistema de gestió de Qualitat / 4.1. Requeriments generals
5. Lideratge 5. Responsabilitat de la Direcció

S’enforteix la noció de “lideratge”

5.1. Lideratge i compromís 5.1. Compromís de la Direcció / 5.2. Enfocament al client
5.2. Política 5.3. Política de Qualitat
5.3. Rols, responsabilitats i autoritats a l’organització 5.5. Responsabilitat, autoritat i comunicació
6. Planificació 5.4. Planificació
6.1. Accions per abordar riscos i oportunitats 5.4.2. Sistema de gestió de la Qualitat / 8.5.3. Acció preventiva

Nou abordatge mitjançant un pensament basat en el risc. Requereix l’anàlisi de qüestions internes (perfil de persones, instal·lacions, motivació, cultura empresarial, situació financera, dispersió geogràfica, tecnologia, processos d’operació, tipus de producte/servei, pràctiques de gestió existents…) i externes (marc legal, condicions ambientals, mercat, subvencions, finançament, situació política i econòmica, noves tecnologies, demanda de productes, competència…) per obtenir els requisits.

Les accions preventives, de les que la nova versió no parla, poden trobar el seu lloc en aquesta clàusula

6.2. Objectius de la qualitat i planificació per aconseguir-los 5.4.1. Objectius de Qualitat
6.3. Planificació dels canvis 5.4.2. Planificació del Sistema de Gestió de Qualitat
7. Recolzament 6. Gestió de recursos
7.1. Recursos 6. Gestió de recursos / 6.1. Provisió de recursos / 6.3. Infraestructura

Cal determinar i mantenir els coneixements necessaris que ha de tenir l’organització (punt 7.1.6.).

A més, es fa molt més èmfasi en els requeriments necessaris per obtenir un ambient adequat (punt 7.1.4.)

7.2. Competència 6.2.1. General / 6.2.2. Competència, capacitació i conscienciació
7.3. Presa de consciència 6.2.2. Competència, capacitació i conscienciació
7.4. Comunicació 5.5.3. Comunicacions internes

Ampliació a comunicacions externes –a més de les internes- i identificació de les comunicacions pertinents, concretant “què?, qui?, a qui?, com?, quan?

7.5. Informació documentada 4.2. Requeriments de documentació

A partir d’ara el concepte Informació documentada engloba els documents i registres

8. Operació 7. Realització del producte
8.1. Planificació i control operacional 7.1. Planificació de la realització del producte
8.2. Requisits pels productes i serveis 7.2. Processos relacionats amb el client
8.3. Disseny i desenvolupament dels productes i serveis 7.3. Disseny i desenvolupament
8.4. Control dels processos, productes i serveis subministrats 4.1. Requeriments generals / 7.4. Compres
8.5. Producció i provisió del servei 7.5. Producció i prestació de serveis

Es desenvolupen els requisits posteriors a l’entrega del producte/servei

8.6. Alliberament dels productes i serveis 7.4.3. Verificació dels productes comprats / 8.2.4. Seguiment i mesura del producte
8.7. Control de les sortides no conformes 8.3. Control del producte no-conforme

Observació no només de les no-conformitats que afecten el producte, sinó també del servei no-conforme

9. Avaluació de l’acompliment 8. Mesura, anàlisi i millora
9.1. Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació 8.1. Generalitats / 8.2. Seguiment i mesura / 8.4. Anàlisi de dades
9.2. Auditoria interna 8.2.2. Auditoria interna
9.3. Revisió per la direcció 5.6. Revisió per la Direcció

Cal tenir en compte nous factors tant interns com externs (obliga a revisar-los) i la gestió del risc

10. Millora 8.5. Millora
10.1. Generalitats 8.5.1. Millora contínua
10.2. No-conformitat i acció correctiva 8.3. Control de productes no-conformes / 8.5.2. Acció correctiva

Requereix una anàlisi més detallada dels orígens de l’acció i el tractament a donar

10.3. Millora contínua 8.5.1. Millora contínua / 8.5.3. Acció preventiva

Fins el 15 de setembre de 2018 conviuran la nova ISO 9001:2015 amb l’antiga 9001:2008.

Durant aquest període caldrà realitzar l’adaptació, per la qual el pla de treball general podria ésser el següent:

  • identificació de nous requisits
  • pla d’implementació dels nous requisits
  • formació i presa de consciència
  • actualització del sistema

Finalment, cal certificar la implantació de la versió més recent ja sigui en una auditoria de seguiment o bé de renovació (amb un lleuger increment del temps d’auditoria).

Finalment, cal certificar la implantació de la versió més recent ja sigui en una auditoria de seguiment o bé de renovació (amb un lleuger increment del temps d’auditoria).

Un cop adaptat a aquesta, es recuperarà el cicle de temps natural de 3 anys.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies