Plans d’autoprotecció, un compromís necessari

Hi ha una impressió força majoritària que el dels Plans d’Autoprotecció és un tema que està quedant mig ocult entre les circumstàncies actuals. La seva sortida normativa ha coincidit amb un moment d’incertesa per a moltes empreses, i això pot haver contribuït que sigui quelcom que les empreses han anat deixant pendent.

Tanmateix, és imprescindible incidir en la necessitat que totes aquelles activitats que hi estan obligades (i encara no el tenen) disposin com més aviat millor del seu Pla d’Autoprotecció. Bàsicament per dos motius:
• Primerament, és una obligació legal. L’Article 72 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya estableix que no disposar d’un Pla d’Autoprotecció representarà una infracció molt greu (amb sancions que poden anar dels 150.000 € fins als 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de l’activitat). A més, serà requerit per la companyia asseguradora en cas de qualsevol sinistre.
És el document on es concreten i gestionen les mesures implantades en un determinat edifici, instal·lació o activitat destinades a preveure, prevenir i controlar el risc potencial, donar una resposta adequada en cas d’emergència i, addicionalment, garantir la integració d’aquestes actuacions amb les dels plans d’àmbit superior de protecció civil.

Comentada, doncs, aquesta fefaent necessitat, observem d’on provenen els requeriments que l’organitzen…

Decret 82/2010
Aquest Decret estableix que les persones titulars de les activitats afectades pel seu contingut tenen l’obligació de garantir les condicions d’autoprotecció del centre, comunicar a l’Administració competent que la seva instal·lació es troba afectada per la normativa i, finalment, presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU) a l’administració competent.

Terminis i comunicació de l’afectació
• Instal·lacions existents: La comunicació ja hauria d’estar efectuada
• Noves instal·lacions: Període inferior a 3 mesos des de l’inici de l’activitat
• Activitats ocasionals: Amb la màxima prioritat, i sempre  abans de realitzar-se l’acte o prova

Presentació del PAU
• Instal·lacions existents: La presentació ja hauria d’estar efectuada
• Noves instal·lacions: Període inferior a 6 mesos des de l’inici de l’activitat
• Activitats ocasionals: Abans de realitzar-se l’acte o prova

Tanmateix, mitjançant el recent Decret 127/2013 s’ha ampliat el termini de presentació d’alguns PAU.
Les condicions per acollir-se a aquesta pròrroga són:
ésser un tipus de centre/activitat que el Decret 82/2010 classifica en el punt C del catàleg del seu Annex I (d’interès local)
fer-ne la sol·licitud, acompanyada d’una declaració responsable de la persona titular, en què s’exposi:
• Que les dificultats econòmiques i tecnològiques li impedeixen presentar en aquest     moment el PAU
• Que disposa de les mesures necessàries per garantir la seguretat segons la normativa bàsica de Prevenció de Riscos Laborals, condicions mínimes segons Decret 82/2010 i normativa sectorial

Tots els tràmits del PAU poden fer-se a través de la plataforma telemàtica Hermes, gestionada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Per accedir a aquesta, és imprescindible disposar d’un certificat digital d’identificació.

Qui està obligat a disposar d’un Pla d’Autoprotecció?
Totes aquelles activitats i centres inclosos en l’Annex I del Decret 82/2010.
Aquest document divideix l’obligació en dos tipus bàsics: A (activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya) i C (activitats i centres d’interès per a la protecció civil local), quedant en alguns tipus d’activitat (B) l’obligació supeditada a la decisió de l’Administració.

Poden consultar-los en el mateix document o bé orientar-se d’una forma general a través dels següents esquemes (el senyalat en el parèntesi és el valor que condiciona aquesta obligació):

Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil
imatge01Catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local
imatge02Qui pot realitzar un Pla d’Autoprotecció?
Està establert normativament que el Pla d’Autoprotecció ha d’ésser elaborat i signat per una persona acreditada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a “Tècnic competent per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció”.

Objectius
A través de la regulació del Decret  82/2010, el que s’ha pretès és:
• Establir el catàleg d’activitats que poden generar o veure’s afectades per situacions de greu risc col·lectiu (constitueix el seu Annex I)
Establir els sistemes de control per part de l’administració, tant local com autonòmica, respecte la validació del pla, el seu registre i el seu procés d’implantació (a través de la plataforma Hermes)
• Garantir els continguts mínims i de qualitat dels PAU de major risc, mitjançant:
o l’acreditació de tècnics especialitzats
o un índex unificat de continguts (senyalat en l’Annex II d’aquest Decret 82/2010)
Establir els sistemes de coordinació entre les activitats i els serveis públics que formen el sistema de la protecció civil, en cas d’emergència
Definir l’obligatorietat d’adoptar uns mitjans d’autoprotecció mínims (Annex III, pel qual la normativa permeté 4 anys per a la total adaptació):
o sistemes de vigilància (departament de seguretat, vigilants de seguretat, sistema de videovigilància, connexió a una central receptora d’alarmes)
o mitjans sanitaris (personal entrenat en primers auxilis i suport vital bàsic, desfibril·lador extern)
o mitjans de prevenció, extinció d’incendis i salvament (EPI, ESI, ETI)

Si bé és cert que, tal i com hem comentat anteriorment, es tracta d’un requeriment legal innegociable (i això sol ja és suficient argument per adoptar-lo), l’empresari també podrà obtenir valuosos rèdits de la implantació d’un Pla d’Autoprotecció:

  • Constata la responsabilitat de la corporació vers els treballadors, l’entorn i la societat, evidenciat per la implicació de l’empresa en la seva seguretat
  • Possibilita l’organització d’un sistema de participació de les persones treballadores, basat en la detecció de possibles deficiències i d’oportunitats de millora
  • És un sistema integrable en el sistema general preventiu de l’organització (o en altres sistemes de gestió presents al centre)

Si tenen algun dubte o desitgen alguna ampliació del contingut d’aquest article, volen saber amb precisió si la seva activitat està afectada pel Decret 82/2010 o, si és així, si poden acollir-se a la pròrroga de presentació del PAU que permet el Decret 127/2013, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres, sense cap compromís.

Comments are closed.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies